خدمات معاونت سرمایه گذاری

 • صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگري 17061378101
 • صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، گردشگري 17061378102
 • رتبه بندي مجامع و تشکل هاي مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري17021379000
 • آموزش و توانمندسازي تشکل هاي مردم نهاد در زمینه گردشگري، میراث فرهنگی وصنایع دستی17021379000
 
 • صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگري 17061380100
 • حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت هاي تأسیسات گردشگري 17061380103
 • صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری 17061380100
 • حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت هاي تأسیساتگردشگري 17061380103

خدمات معاونت گردشگری

 • صدور پروانه بهره برداري از تاسیسات گردشگري
 • تمدید پروانه بهره برداري از تاسیسات گردشگري
 • اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداري تاسیسات گردشگري
  • صدور و تمدید مجوز شرکت هاي حمل و نقل گردشگري
  • صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري(بند ب)
  • اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري(بند ب)
  • صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگري به سایر دستگاه ها
  • نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگري
 • تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري
 • صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
 • ابطال کارت راهنمایان گشت
 • تغییر کارت راهنمایان گشت
 • صدور گواهینامه حرفه اي گردشگري سلامت
   
ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگري(تبلیغ و ترویج)
 • ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگري(تبلیغ و ترویج)
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگري وصنایع دستی
 • رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگري وصنایع دستی
انعقاد و اجراي تعهدات مشترك بین المللی جمهوري اسلامی ایران
 • انعقاد یادداشت تفاهم همکاري هاي مشترك گردشگري
 • انعقاد برنامه اجرایی همکاري هاي مشترك گردشگري
 • توسعه و تمایل با سازمان هاي تخصصی منطقه
صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگري
 • صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگري
 • حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت هاي تأسیسات گردشگري
آموزش هاي تخصصی میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع دستی
 • صدور و تمدید مجوز اجراي دوره هاي آموزشی تخصصی گردشگري
 • ارائه مدرك جامع دوره هاي تخصصی گردشگري
 • اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه هاي تخصصی گردشگري
نظارت بر تاسیس و فعالیت های تشکل های حرفه ای گردشگری
 • صدور مجوز فعالیت تشکل هاي حرفه اي گردشگري
 • نظارت بر فعالیت تشکل هاي حرفه اي گردشگري
پاسخ به استعلامات دستگاه ها
 • پاسخ به استعلامات درخصوص تأسیسات و مؤسسات گردشگري(مجوز ماهواره، اماکن، وزارت خارجه، ناجا، تعزیرات، ثبت شرکت ها براي تغییر نام)
ارایه آمار تحلیلی حوزه گردشگری
 • ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگري
اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
 • اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
نظارت و برگزاري نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش هاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
 • برپایی نمایشگاه هاي داخلی و بین المللی گردشگري
 • برگزاري جشنواره ها، نشست ها و همایش هاي گردشگري
نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگري و صدور مجوزهاي مربوطه
 • درجه بندي و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگري
 • صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگري
 • صدور مجوز فعالیت شرکت هاي طرح تطبیق تأسیسات گردشگري
 • نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگري
 • نظارت بر تأسیسات گردشگري

خدمات معاونت میراث فرهنگی

ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیای فرهنگی- تاریخی(17062178000)
ارائه نمایش آثار تاریخی و فرهنگی(17021370000)
نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه هاي اجرایی(17021371000)
نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
 
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی
 • نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه هاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
 • خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم
 • مستندنگاري و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی
 • استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
بررسی کسري اموال امناي اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی
 
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • بررسی کسري اموال امناي اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی
17021372000
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاریخی
 
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاریخی
 • راهبري حفاظت، مرمت و احیاء بناهاي مهم تاریخی
 • مراقبت(حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگی و تاریخی
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نظارت بر برگزاري حراج ها
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاري حراج ها
معاونتمیراث فرهنگی 32235105
نظارت و برگزاري نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش هاي وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور مجوز برگزاري و مشارکت در نمایشگاه هاي خارجی صنایع دستی
 • برپایی نمایشگاه هاي داخلی و بین المللی گردشگري
 • برگزاري جشنواره ها، نشست ها و همایش هاي گردشگري
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
حفظ، احیاء و نگهداري موزه ها و اشیای تاریخی و فرهنگی
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها(کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها
 • مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی(بخش دولتی وخصوصی)
 • حفاظت و نگهداري اموال منقول فرهنگی، تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)
 • حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگري وصنایع دستی
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
شناسایی و حفاظت پایگاه هاي میراث فرهنگی ملی و جهانی
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • شناسایی و ساماندهی پایگاه هاي میراث فرهنگی در سطح جهانی
 • حفاظت و مرمت پایگاه هاي میراث فرهنگی ملی و جهانی
 • شناسایی و ساماندهی پایگاه هاي میراث فرهنگی در سطح ملی
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
ارائه مجوزهاي مطالعات باستان شناسی و فعالیت مؤسسات مدیریت، مرمت و احیای آثارفرهنگی و تاریخی
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور مجوز مرمت و احیاء بناهاي تاریخی
 • صدور مجوز تغییر کاربري و واگذاري ابنیه تاریخی هم شأن اثر
 • صدور مجوز مطالعات باستان شناسی
 • صدور مجوز بهره برداري ابنیه واگذاري شده
 • صدور مجوز فعالیت مؤسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
 • صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و مؤسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
 • صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات مشاوره
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
پاسخ به استعلامات دستگاه ها
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • پاسخ به استعلامات درخصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی
 • پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه هاي ملی و جهانی
 • پاسخ به استعلامات قانونی درخصوص ضوابط حفاظتی و احیایی - عرصه ها و حرائم آثارتاریخی، فرهنگی و بافت هاي تاریخی، محوطه باستانی
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
اعطاي تسهیلات میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به متقاضیان
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • اعطاي تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه هاي تایخی به بخش خصوصی
 • اعطاي تسهیلات و یارانه براي حفاظت و مرمت پایگاه هاي ملی و جهانی
 • اعظاء کمک هاي فنی و اعتباري به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی
 • اعطاي تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی
1307137000
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105
آموزش هاي تخصصی میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع دستی
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی موزه و موزه داري
مربوط به معاونت:میراث فرهنگی07132235105

خدمات معاونت صنایع دستی

راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور و تمدید پروانه تولید انفرادي هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
 • نظارت بر پروانه انفرادي صنایع دستی
13041376000
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی
 • درجه بندي و ارائه گواهی کیفیت کارگاه هاي تولیدات صنایع دستی
 • حمایت بیمه اي از کارگاه هاي صنایع دستی
 • نظارت بر کارگاه هاي تولید صنایع دستی
 • حمایت مالی و مشاوره اي تجهیز کارگاه هاي صنایع دستی
 • صدور و تمدید جواز تأسیس کارگاه صنایع دستی
13041374000
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی17022194000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی
 • تأیید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی
 • ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه
13041376000
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
نظارت و برگزاري نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش هاي وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی17061373000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور مجوز برگزاري نمایشگاه هاي داخلی صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاري و مشارکت در نمایشگاه هاي خارجی صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگري(تبلیغ و ترویج)13022187000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگري(تبلیغ و ترویج)
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
آموزش هاي تخصصی میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع دستی 18018829000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
 • صدور کارت مربی گري صنایع دستی
 • صدور گواهی نامه آموزش تخصصی براي شاغلین صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگري وصنایع دستی17062191000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
استانداردسازي رشته ها و فضاهای کارگاهی صنایع دستی17022196000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • استانداردسازي رشته هاي صنایع دستی
 • استانداردسازي فضای کارگاهی صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
راه اندازي خانه هاي صنایع دستی17022195000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • راه اندازي خانه هاي سنتی صنایع دستی
 • راه اندازي خانه هاي خلاق صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
طراحی و نمونه سازي صنایع دستی13042186000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • طراحی و نمونه سازي محصولات برحسب رشته هاي صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • اعطاي تسهیلات به کارگاه هاي تولید صنایع دستی
1307137000
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
اعطاي نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی13042184000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • اعطاي نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
حمایت از عرضه و فروش محصولات صنایع دستی13072192000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • حمایت از بسته بندي محوصلات صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاري بازارچه هاي موقت عرضه و فروش صنایع دستی
 • صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه هاي دائمی صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاري حراجی صنایع دستی
 • صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاه هاي صنایع دستی
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
پاسخ به استعلامات دستگاه ها
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

پاسخ به استعلام هاي تخصصی تشکل هاي مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
حفظ و نگهداري رشته هاي صنایع دستی درحال منسوخ شدن یا منسوخ شده17022193000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • حفظ و نگهداري رشته هاي صنایع دستی درحال منسوخ شدن یا منسوخ شده
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱
اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري17062185000
راه های دستیابیزیر خدمت هاشناسه خدمت

 • اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
معاونتصنایع دستی۳۷۳۸۸۰۵۱-۳۷۳۸۰۴۷۱

ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

images (3)

ثبت میراث طبیعی در فهرست ملی

images (3)

ثبت آثار منقول در فهرست ملی

images (3)

ثبت اثار غیر منقول در فهرست ملی

images (3)

فروش - نقل و انتقال امانی اشیای تاریخی

images (3)

صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران

images (3)

صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری

zyaratytour

صدور و فروش بلیت اماکن تاریخی

zyaratytour

اعتبار بخشی گشت های دفاتر مسافرتی

zyaratytour

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری

zyaratytour

صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری

IMG_0151-340x191

درخواست و صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

IMG_0151-340x191

اعطای تسهیلات به متقاضیان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

IMG_0151-340x191

اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

IMG_0151-340x191

اعطای تسهیلات به متقاضیان

000_0582-(2)

حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع

000_0582-(2)

حمایت و نظارت بر تولید انفرادی صنایع دستی

000_0582-(2)