آموزش بیش از هزار و ۸۰۰ نفر هنرجوی صنایع دستی استان فارس