آیین بزرگداشت و افتتاح نمایشگاه استاد قاسم حقیقی(نقاشی.کاشیکاری.نگارگری)

سازمان میراث فرهنگی