آیین تکریم از بازنشستگان میراث فرهنگی فارس برگزار شد