معاونت سرمایه گذاری
معاونت سرمایه گذاری
جمشید معینی

جمشید معینی

معاون سرمایه‌گذاری
و طرح‌های استان فارس

مدیردفترمعاونت
 آقای  کشاورز
330 داخلی 

تلفن های مستقیم گویا:

37274011

37274277

37274408

37274428

37274510

37274564

تلفن مستقیم دفتر معاونت:37274177

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت سرمایه‌گذاری
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
کارشناس پاسخگو
کارشناسان پاسخگو
راهنمای سرمایه گذاری در فارس
پرسش های مربوط به سرمایه گذاری در فارس
فرم ها و فرایندها و آیین نامه ها