معاونت صنایع دستی
معاونت صنایع دستی
حیدرعلی زاهدیان

حیدرعلی زاهدیان

 

معاون صنایع دستی و
هنرهای سنتی استان فارس

مدیردفتر معاونت

آقای عابدی

داخلی300

تلفن های مستقیم گویا:

37274011

37274277

37274408

37274428

37274510

37274564

تلفن مستقیم دفتر معاونت:37274183

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت صنایع دستی
زمان پاسخگویی خدمات معاونت صنایع دستی
سامانه ها
مجوزهای سه گانه صنایع دستی

کتابچه راهنمای ارائه خدمات معاونت

آزمون‌های صنایع دستی

گزارش عملکرد یکساله

کارشناس پاسخگو
کارشناسان پاسخگو
زمینه های فعالیت معاونت