امور فرهنگی و ارتباطات
معاونت گردشگری
پیام غرابی

پیام غرابی

 مدیراداره امور فرهنگی و ارتباطات

Image
Image
Image
شرح وظایف اداره امور فرهنگی و ارتباطات

  زمینه فعالیت‌های امور فرهنگی و ارتباطات

  • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی محلی به منظور معرفی رویدادهای فرهنگی استان
  • تهیه و تنظیم تقویم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به ویژگی های استان
  • برقراری ارتباط و هماهنگی در جهت انعکاس فعالیت های فرهنگی منطقه در سطح استان و کشور
  • فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی سازمان، اجرای مراسم و نشر و توزیع تولیدات فرهنگی و همچنین حمایت و هدایت از تشکل های غیر دولتی و صنفی در سطح استان
  • نظارت بر اجرای برنامه ها در مراسم خاص و مرتبط با رویدادهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح استان در چارچوب دستورالعمل های صادره از سوی سازمان مرکزی
  • حمایت و هدایت بخش غیر دولتی و جلب مشارکتهای مردمی در جهت گسترش و توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب ضوابط و معیارهای تدوین شده و ابلاغی