دکتر مصیب امیری
دکتر مصیب امیریمدیرکل اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارسamiri@farschto.ir
مهندس نصیری اصل
مهندس نصیری اصلمعاون میراث فرهنگی، استان فارسnasiri@farschto.ir
مهندس محسن نژاد
مهندس محسن نژادمعاون گردشگری استان فارسmohsennejad@farschto.ir
مهندس سلطانی
مهندس سلطانیمعاون توسعه مدیریت استان فارسniazi@farschto.ir
مهندس معینی
مهندس معینیمعاون سرمایه گذاری استان فارسjmoeeni@farschto.ir
مهندس زاهدیان
مهندس زاهدیانمعاون صنایع دستی استان فارسzahedyan@farschto.ir
مهندس غرابی
مهندس غرابیرییس اداره امور فرهنگی استان فارسghorabi@farschto.ir
سرهنگ نوروزی
سرهنگ نوروزیمدیر یگان حفاظت استان فارسnoruzi@farschto.ir
آقای انصاری
آقای انصاریمدیر حوزه حراست استان فارسansari@farschto.ir
حجت الاسلام نیازی
حجت الاسلام نیازیمدیر دفتر مدیرکل و روابط عمومی استان فارسniazi@farschto.ir