اولویت های پژوهشی

 
به استناد مفاد بند (ز) تبصره ( 9) قانون بودجه سال 1399 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف ست، اولویتهاي پژوهشی کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده ( 50 ) قانون الحاق را پس از تصویب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري، از طریق فراخوان،اطلاع رسانی نماید.
درهمین راستا عناوین پژوهشی مصوب در سومین جلسه کارگروه استان در دو بخش طرحهاي پژوهشی و پایان نامه، به همراه فرم خام طرح تحقیقاتی (پروپوزال) به پیوست ارسال میگردد.
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن اطلاع رسانی در خصوص موضوعات پژوهشی، فراخوان و نمونه فرم خام تحقیقاتی، ازطریق درگاه رسمی آن دانشگاه/موسسه/دستگاه در اختیار دانشگاهها، دانشکده ها، موسسات تحقیقاتی و دانشجویان طریق درگاه رسمی آن دانشگاه/موسسه/دستگاه در اختیار دانشگاهها، دانشکده ها، موسسات تحقیقاتی و دانشجویان ارشد و دکترا قرار گیرد. کلیه متقاضیان شرکت در فراخوان بایستی طرح پیشنهادي خود را بر اساس فرم پیوست در1399 و جهت پایان نامه حداکثر تا تاریخ /07/ تهیه و جهت طرحهاي پژوهشی حداکثر تا تاریخ 24 word قالب ارسال نمایند. در صورت داشتن هرگونه سوالی در research@mpo-fr.ir 1399/11/15 به آدرس الکترونیکی32290931 داخلی 327 با کارشناس پژوهش - این خصوص، نمایندگان پژوهشی/مجریان میتوانند با شماره تلفن 2سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تماس حاصل نمایند. همچنین عناوین و فرم تحقیقاتی از طریق درگاه سازمانwww.mpo-fr.ir مدیریت و برنامه ریزي استان فارس به آدرس قابل دریافت میباشد. شرایط شرکت در فراخوان در صفحه سوم و چهارم فرم خام تحقیقاتی درج گردیده است.
 
 رضا موسوی محسنی
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های آینده نگر استان فارس