فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

 زیر خدمت ها:

 

رتبه بندی مجامع و تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
آموزش و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی

نام خدمت : حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۷۹۰۰۰


نوع خدمت : خدمت به کسب و کار(G2B) و خدمت به شهروندان(G2C) و خدمت به سازمانهای دیگر(G2G)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری

خدمت  الکترونیکی در همه مراحل


مدارک :

مطابق دستورالعمل های داخلی

شرایط:

فراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها

آیین نامه سمن ها

قوانین، مقررات سمن

قوانین مالیاتی مربوط به سازمان های مردم نهاد

فصل ششم موضوع بند “ط” ماده ۱۳۹ آیین نامه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، به نحوه معافیت مالیاتی سازمان های مردم نهاد(غیردولتی) خیریه ای، اشاره دارد. در ماده ۶ فصل ششم موضوع معافیت بند “ط” ماده ۱۳۹، تصریح شده است:

“موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

 • موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن ان نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند “ح” ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (۷)الی(۹) این آیین نامه تایید شود.
 • اساسنامه آن ها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده ۱۸ این قانون و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.
 •  اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارندو بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.”
 •  ” فصل هفتم موضوع بند “ی” ماده ۱۳۹ آیین نامه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، با استفاده از عبارت تشکل های غیردولتی به نحوه معافیت مالیاتی سازمان های مردم نهاد به شرح ذیل اشاره دارد: ” مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از معافیت مقررموضوع بند”ی” ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.”
 • توضیحات در خصوص نحوه استفاده از معافیت مالیاتی :

  سازمان های مردم نهاد پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت حقوقی ، جهت استفاده از معافیت مالیاتی باید به دفاتر سازمان امور مالیاتی مربوطه مراجعه نموده و اقدام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمایند. پس از تسلیم اظهار نامه مالیاتی به همراه مدارک مثبته دال بر فعالیت عام المنفعه و غیر انتفاعی مثل اساسنامه و پروانه و سند ثبت سازمان، کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از بررسی و تایید فعالیت غیردولتی و عام المنفعه و غیر انتفاعی سمن، نسبت به صدور معافیت مالیاتی برای سازمان مردم نهاد اقدام می گردد.

  نکته مهم: عدم مراجعه سمن به دفاتر امور مالیاتی و عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی به منزله تخلف تلقی شده و منجر به تعیین بدهی برای سمن از سوی دفاتر امور مالیاتی خواهد شد. لذا سازمان های مردم نهاد جهت استفاده از معافیت مالیاتی حتما باید نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

 • سایت مرجع سازمان های مردم نهاد
 • راهنمای تطبیق تشکلهای مردم نهاد

  تطبیق پروانه فعالیت بر اساس مراحل ذیل انجام می‌شود:

  •  تکمیل فرم تقاضانامه، مشخصات فردی مسؤولین (اعضای هیات مدیره، بازرسان مدیرعامل و در صورت برخوردار بودن تشکل از ساختار امنایی، مشخصات فردی اعضای هیات امنا) اساسنامه و گزارش فعالیت و عملکرد مالی سه سال آخر از طریق پرتال.
  • مراجعه حضوری نماینده تشکل پس از انجام مراحل فوق در سایت جهت ارائه مدارک ذیل:
   ۱-تصویر تمامی آگهی های مندرج در روزنامه رسمی ثبت.
   ۲-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک معتبر برای تخصص حداقل ۲ نفر اعضاء هیات مدیره در ارتباط با موضوع فعالیت.
  •  آخرین گزارش هیات مدیره.
  •  آخرین گزارش بازرسان.
  •  نامه معرفی نماینده تشکل جهت انجام تشریفات اداری.
  •  انجام استعلامات ۴ گانه. قوه قضائیه، اطلاعات، ناجا،دستگاه تخصصی/اداره کل میراث
  •  طرح پرونده متقاضیان تطبیق سمن در هیات نظارت
  •  معرفی به ثبت شرکتها در صورت موافقت هیات نظارت جهت اعلام آخرین تغییرات
  • اخذ پروانه فعالیت قبلی و تحویل پروانه فعالیت جدید

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام بفرمایید:

پاسخگو ی خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس :(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۳۰

آقای امیری

نشانی:اداره کل میراث فرهنگی:خیابان رودکی – فرعی داوری