اقامتگاه های بوم گردی در اولویت گردشگری سپیدان قرار گرفت