انجام بیش از ۳هزار بازدید از تاسیسات گردشگری استان فارس

سازمان میراث فرهنگی