بازدید معاون گردشگری کشور از خانه تاریخی درحال مرمت مقامی در آباده

سازمان میراث فرهنگی