با حضور معاون رئیس جمهور زیرساختهای گردشگری محورجهانی ساسانی فارس تقویت می شود

سفربه فارس