با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی بیش از ۲۷۰ نفر، بافت تاریخی شیراز صاحب یک هتل شد

سازمان میراث فرهنگی