بزرگترین تعزیه میدانی کشور، ۱۱ محرم در شهرستان فسا برگزار می شود

سازمان میراث فرهنگی