تدوین پرونده ۹ اثر منقول فارس برای ثبت در فهرست آثار ملی نهایی شد

سازمان میراث فرهنگی