فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

سنجش دیدگاه(۴ گزینه ای)

ارایه این خدمت رایگان می باشد

بررسی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی از حیث ارزشهای ثبت به منظور درج در فهرست آثار ملی غیر منقول

پرسش های همگانی

نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی مورد پرسش می باشد که یک بخش کاملا تخصصی و نیازمند تجربه کافی در عرصه های میدانی دارد.

نام خدمت :   ثبت آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی و تعیین حریم آن


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۲


نوع خدمت : خدمت به کسب و کار(G2B) و خدمت به شهروندان(G2C)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری


خدمت الکترونیکی:در مرحله تولید خدمت

نشانی سامانه

پرونده اثر

این خدمت با توجه به حوزه تخصصی برای افراد حقیقی و حقوقی که در این حوزه علاقه مندی دارند و یا متخصص این حوزه باشند قابلیت انجام دارد بخصوص مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در این حوزه فعالیت  دارند.

پاسخگوی خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس : ۳۷۲۷۳۱۱۷

خانم ثابت قدم

نشانی:خیابان مدرس

معاونت میراث فرهنگی