حضور معاون گردشگری در هنرستان دخترانه خواجه نصیرالدین توسی

سازمان میراث فرهنگی