حضور هنرمند نی ریزی در نمایشگاه صنایع دستی خراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی