خدمات پرسنلی


اطلاعیه امور اداری،واحد حضور و غیاب:

به اطلاع آندسته از همکاران گرامی که از بخشنامه دولتی دورکاری استفاده مینمایند،میزساند که  از امروز در بخش درخواست های مرخصی و ماموریت گزینه بخشنامه دولتی را وارد کرده و روزهای دورکاری خود را ثبت نمایند. 

فیش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی

فیش حقوقی

مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنان

مشاهده گزارش وضعیت حضور وغیاب کارکنان

درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی

درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی

مشاهده سوابق بیمه

مشاهده سوابق بیمه

فضای ابری امن

فضای ابری امن

پست الکترونیک (ایمیل اداری)

پست الکترونیک (ایمیل اداری)

سامانه آموزش کارکنان

سامانه آموزش کارکنان

سامانه اتوماسیون فایلر+

سامانه اتوماسیون اداری فایلر+

ورود به اتوماسیون اداری دیدگاه

ورود به اتوماسیون اداری دیدگاه

راهنمای اتوماسیون اداری دیدگاه

راهنمای اتوماسیون اداری دیدگاه