خدمات پرسنلی


اطلاعیه امور اداری،واحد حضور و غیاب:

به اطلاع آندسته از همکاران گرامی که از بخشنامه دولتی دورکاری استفاده مینمایند،میزساند که  از امروز در بخش درخواست های مرخصی و ماموریت گزینه بخشنامه دولتی را وارد کرده و روزهای دورکاری خود را ثبت نمایند. 

فیش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی

فیش حقوقی قدیم

فیش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی

فیش حقوقی جدید آروین

مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنان

مشاهده گزارش وضعیت حضور وغیاب کارکنان

درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی

درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی

فضای ابری امن

فضای ابری امن

پست الکترونیک (ایمیل اداری)

پست الکترونیک (ایمیل اداری)

سامانه آموزش کارکنان

سامانه آموزش کارکنان

مشاهده سوابق بیمه

مشاهده سوابق بیمه

سامانه اتوماسیون فایلر+

سامانه اتوماسیون اداری فایلر+

ورود به اتوماسیون اداری دیدگاه

ورود به اتوماسیون اداری دیدگاه

راهنمای اتوماسیون اداری دیدگاه

راهنمای اتوماسیون اداری دیدگاه