در راستای توسعه گردشگری ورزشی، تفاهم نامه فی ما بین میراث فرهنگی و ورزش و جوانان فارس منعقد شد

سازمان میراث فرهنگی