Image

سامانه‌ها

Image
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه ارتباط مردم و دولت
سامانه ارتباط مردم و دولت
Image
سامانه شفافیت
Image
درگاه ملی مجوزهای کشور
سامانه حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
سامانه حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
سامانه نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
سامانه نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
سامانه ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
سامانه ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
سامانه فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان
سامانه فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان
سامانه مجوزهای سه گانه صنایع دستی
سامانه مجوزهای سه گانه صنایع دستی
سامانه جامع ثبت اطلاعات و آمار
سامانه جامع ثبت اطلاعات و آمار
سامانه بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی
سامانه بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی
ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری
ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
سامانه نمایش آثار تاریخی و فرهنگی
سامانه نمایش آثار تاریخی و فرهنگی
سامانه نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی
سامانه نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی
سامانه اعتباربخشي گشت های دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
سامانه اعتباربخشي گشت های دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
سامانه ثبت نام متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری بند ب (دفاتر خدمات)
سامانه ثبت نام متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری بند ب (دفاتر خدمات)
سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت
سامانه ارائه خدمات مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت
حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی
حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی
سامانه شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی
سامانه شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی
سامانه آموزش های تخصصی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
سامانه آموزش های تخصصی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی