ستاد اقامه نماز میراث فرهنگی فارس شایسته تقدیر ویژه شناخته شد

سازمان میراث فرهنگی