شرح وظایف

 

 • مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز های این حوزه
 • نظارت بر ارایه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگری سازمان.
 • نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگری با توجه به ضوابط و استانداردهای آموزش
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مؤسسات آموزشی گردشگری.
 • ارایه راهکارهای لازم جهت انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به گردشگری در کتاب­های درسی مقاطع مختلف تحصیلی و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت آموزش وپرورش.
 • نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.
 • بررسی درخواست و ارایه مجوز به متقاضیان برگزاری دوره­های آموزشی گردشگری.
 • تهیه و تدوین طرح های جامع توسعه گردشگری کشور و استانی با همکاری سایر واحدهای سازمانی این معاونت.
 • بررسی و انجام مطالعات کاربردی گردشگری در سایر کشورها به منظور بومی سازی دستاورد های علمی گردشگری
 • انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت و شناسایی رویه های جاری گردشگری داخلی و استاندارد های مورد عمل در حوزه‌های مختلف گردشگری کشور و ارایه نقاط قوت و ضعف آن.
 • برنامه ریزی همایش های تخصصی آموزشی داخلی و بین المللی با توجه به تکالیف محوله در امور گردشگری
 • برنامه‌ریزی دوره ها و کارگاه‌های آموزشی در جهت بهبود زمینه های توسعه گردشگری کشور با همکاری بخش خصوصی.
 • برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آموزش مدیران عامل، مدیران فنی، راهنمایان و کارکنان موسسات گردشگری.
 • نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.
 • تهیه، تدوین و نیاز سنجی دوره های آموزش بخش گردشگری بر اساس سیاست های کلی سازمان.
 • نظارت بر نحوه اجرای دوره­های آموزشی و فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری
 • هم­اندیشی بامؤسسات آموزشی گردشگری جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود و افزایش اثر پذیری فعالیت­های آموزشی گردشگری.
 • ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات و دوره های آموزشی گردشگری در کشور و به­روزرسانی آن
 • استفاده از فنآوریهای نوین در آموزش گردشگری.

منابع درسی دوره های آموزشی گردشگری

 • منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 • منابع درسی مدیران فنی
 • منابع درسی دوره راهنمایان طبیعت گردی
 • منابع درسی دوره راهنمایان زمین گردشگری