فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

پرسش های مربوط:

۱- آیا به اشیاء زیرخاکی(غیر مجاز)پروانه مجموعه داری اعطا می شود؟خیر،پروانه مجموعه داری فقط به اشیاء مجاز تاریخی،فرهنگی اعطا می شود ولی اگر شخص متقاضی اشیاء غیر مجاز نیز داشته باشد باید فهرست مصور آن اشیاء را نیز تهیه و به سازمان ارائه نماید.متقاضی مجاز به افزایش اشیاء زیرخاکی نبوده و حق خرید و فروش آنها را نیز ندارد.

۲- مجموز مجموعه داری فقط به افراد حقیقی داده می شود؟خیر،مجوز مجموعه داری به افراد حقیقی و حقوقی اعطا خواهد شد.

۳- از دیدگاه میراث فرهنگی مجموعه داری چیست و به چه کسی مجوز مجموعه داری اعطا می شود؟از دیدگاه میراث فرهنگیمجموعه(collection) دارای انسجام موضوعی و محتوایی است.در این دیدگاه تعداد اشیاء هنگامی اهمیت می یابد که انسجام موضوعی و محتوایی دچار خلل و نقصان شود.

نام خدمت : صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی


کد خدمت :۱۷۰۶۱۳۷۱۰۰۰


نوع خدمت : خدمت به شهروندان(G2C)و خدمت به دستگاه های دیگر(G2G)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری


۱-     فرآیند تعریف شده در سامانه الکترونیکی موزه ها تحت عنوان فرآیند صدور مجوز ثبت مجموعه داران در دسترس عموم قرار دارد

۲-     راهنمایی به صورت تلفنی

۳-     راهنمایی به صورت حضوری

این خدمت شامل تمامی دارندگان اشیاء تاریخی،فرهنگی مجاز می باشد.

۱- کپی کارت ملی

 ۲- دو قطعه عکس

 ۳- گواهی عدم سوء پیشینه

 ۴- تعهدنامه محضری

 ۵- فرم درخواست مجوز مجموعه داری

 ۶- فهرست مصور اشیاء

۱- ثبت درخواست از طریق سامانه

۲- ارسال درخواست به آدرس پستی ادارات کل استانی

۳- تحویل درخواست به صورت حضوری

مراحل انجام کار:

۱-     ارائه درخواست و مدارک به ادارات کل استان

۲-     بررسی مدارک و فهرست مصور اشیا در استان

۳-     ارسال مدارک تأییدشده توسط استان به اداره کل موزه‌ها

۴-     بررسی و کارشناسی تخصصی اشیا در اداره کل موزه‌ها

۵-     بازدید مجموعه مورد درخواست در صورت نیاز

۶-     صدور پروانه مجموعه‌داری در صورت تأیید اداره کل موزه‌ها

۷-     ارسال پروانه مجموعه‌داری به استان به منظور تحویل به متقاضی یا تحویل حضوری

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام بفرمایید:

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس : ۰۲۱-۸۳۵۳۲۱۱۸

ایمیل : bcsic@isti.ir

دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار