طرح توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در شیراز آغاز شد

سازمان میراث فرهنگی