قرارداد ایجاد ۱۶ پروژه زیر ساخت گردشگری با اعتباربیش از ۲۲ میلیارد ریال منعقد شد

سازمان میراث فرهنگی