مجموعه جهانی تخت جمشید در صدر بازدید گردشگران خارجی