مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی لوتوس لغو شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس  به استناد ماده ۵۳ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی لوتوس در شیراز لغو شد.

گفتنی است مجوز فعالیت دفتر مذکور به نشانی شیراز ،خیابان عفیف آباد،ساختمان آریا لغو گردیده و می بایست وفق ماده ۱۸آیین نامه نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اصل پروانه را ظرف مدت ۱۰ روز  به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس مسترد نماید و در صورت مشاهده فعالیت دفتر مذکور، ضوابط قانونی اعمال خواهد شد.