مدیرکل میراث فرهنگی فارس/نماز و نمازخانه در تمامی زیرساخت ها و اماکن گردشگری فارس مورد توجه است

سازمان میراث فرهنگی