مدیر کل میراث فرهنگی فارس؛ فرهنگ سازی منشا حل مشکلات

سازمان میراث فرهنگی