مرمت ۳ بنای تاریخی شهر لاربا اعتبار ۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال

سازمان میراث فرهنگی