مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري عبارتند از:
1ـ حق برخورداري از کرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي
2ـ حق برخورداري از اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات
3ـ حق مصون بودن از تبعيض در نظامها، فرآيندها و تصميمات اداري
4ـ حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري
5 ـ حق حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد
6 ـ حق آگاهي بهموقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري و دسترسي به اطلاعات مورد نياز
7ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري
8 ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آميز در توافقها، معاملات و قراردادهاي اداري
9ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداري کامل و سريع از امتيازات خاص قانوني
10ـ حق رسيدگي بهموقع و منصفانه به شکايات و اعتراضات
11ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاههاي اجرائي و کارکنان آنها