معرفی و نصب المانهای صنایع دستی در آباده، شهر ملی منبت