میز خدمت

فهرست سامانه‌های معاونت میراث فرهنگی:

فهرست خدمات معاونت میراث فرهنگی:

ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثارملی و بین المللی 17021366000

فهرست سامانه‌های معاونت گردشگری:

فهرست خدمات معاونت میراث فرهنگی:

ارائه مجوزهاي بهره برداری از تاسیسات گردشگری 17061363000

فهرست سامانه‌های معاونت میراث فرهنگی:

فهرست خدمات معاونت سرمایه گذاری:

حمایت از تشکل هاي مردم نهاد در حوزه ی میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 17021379000

فهرست سامانه‌های معاونت صنایع دستی:

فهرست خدمات معاونت صنایع دستی:

نظارت و برگزاري نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش هاي وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 17061373000