جنسیت
سن
شغل
دفعات مراجعه براي خدمت فعلي در سال اخير
نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام كار
نحوه اطلاع رساني درباره مدارك مورد نياز براي ارائه خدمت
انجام كار براساس ظوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي
نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه
امكانات رفاهي و فضاي ارايه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به شكايات ، نظرات و پيشنهادهاي شما
راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پيگيري وضعيت درخواست ها
دقت كارمند در انجام كار به گونه اي كه نياز به دوباره كاري نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت
ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت
نظم ، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امكانات براي دريافت خدمت
دريافت يكباره مدارك و اطلاعات به صورت الترونيكي يا حضوري در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات يا اطلاعات تكراري (نظير كپي ، كارت ملي ...) به بخشهاي مختلف
احساس نياز به سفارش و توصيه هاي غير قانوني براي دريافت خدمات
احساس رضايت از خدمات دريافت شده
پیشنهاد
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.