هم اندیشی مدیران میراث فرهنگی فارس با فعالان بخش خصوصی/بحث گردشگری در فارس علمی است