تحلیلی بر هنرهای صنایع دستی

بانک اطلاعاتی صنعتگران 1391

لیست رشته ها ی بدون كد  در فني وحرفه اي

پتانسیل رشته های صنایع دستی در شهرستانهای استان فارس

نقش مهم صنایع دستی در اقتصاد کشور از دید کارشناسان