وضعیت نقش برجسته برم دلک طی چند سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است

سازمان میراث فرهنگی