گردشگران خارجی در اماکن تاریخی فرهنگی شیراز-مسجد وکیل، مسجد نصیرالملک، ارگ کریم خان، حافظیه-

سازمان میراث فرهنگی