۱۱۸ اصله درخت کهنسال شهرستان بوانات مهیا برای ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور

سازمان میراث فرهنگی