کسب رتبه دوم کشور در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی توسط میراث فرهنگی فارس

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی میراث فرهنگی فارس گفت: بر اساس اعلام نظرحوزه مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی کشور، اداره کل میراث فرهنگی استان فارس توانست در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی در سال ۹۵، موفق به کسب رتبه دوم کشورشود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس،جمشید معینی در این رابطه افزود:هرساله دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در سه بعد شاخص های عمومی،اختصاصی و مجموع، نتایج خود را از کل کشوراعلام میکند که در سال ۹۵ استان فارس در شاخص های اختصاصی مقام اول، در شاخص های عمومی مقام چهارم و در مجموع استان های کشور مقام دوم را به دست آورد.