۳۵ مدیر شرکتهای گردشگری بین المللی ، از جاذبه ها و زیر ساخت های گردشگری فارس بازدید کردند

سازمان میراث فرهنگی