آمار بازدید از اماکن۹۲

آمار بازدید کنندگان سالانه از نقش رجب(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

چمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۶,۰۸۶

۱۷۲

۶,۲۵۸

 

اردیبهشت

۱,۸۴۴

۸۶۷

۲,۷۱۱

 

خرداد

۱,۰۲۲

۲۳۰

۱,۲۵۲

 

جمع

۸,۹۵۲

۱,۲۶۹

۱۰,۲۲۱

 

تیر

۴۴۵

۸۳

۵۲۸

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۴۴۵

۸۳

۵۲۸

 

جمع شش ماهه اول

۹,۳۹۷

۱,۳۵۲

۱۰,۷۴۹

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۹,۳۹۷

۱,۳۵۲

۱۰,۷۴۹

 

 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از تخت جمشید(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

چمع

داخلئ

خارجئ

کل

فروردین

۵۹۲,۸۵۴

۱,۶۹۸

۵۹۴,۵۵۲

اردیبهشت

۶۰,۳۷۱

۴,۳۳۳

۶۴,۷۰۴

خرداد

۶۰,۶۱۳

۱,۴۵۹

۶۲,۰۷۲

جمع

۷۱۳,۸۳۸

۷,۴۹۰

۷۲۱,۳۲۸

تیر

۳۵,۳۰۸

۹۷۹

۳۶,۲۸۷

مرداد

۰

۰

۰

شهریور

۰

۰

۰

جمع

۳۵,۳۰۸

۹۷۹

۳۶,۲۸۷

جمع شش ماهه اول

۷۴۹,۱۴۶

۸,۴۶۹

۷۵۷,۶۱۵

مهر

۰

۰

۰

آبان

۰

۰

۰

آذر

۰

۰

۰

جمع

۰

۰

۰

دی

۰

۰

۰

بهمن

۰

۰

۰

اسفند

۰

۰

۰

جمع

۰

۰

۰

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

جمع کل

۷۴۹,۱۴۶

۸,۴۶۹

۷۵۷,۶۱۵

آمار بازدید کنندگان سالانه از موزه تخت جمشید

ماههای سال

جمع

جمع

چمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۰

۰

۰

 

خرداد

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

تیر

۰

۰

۰

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه اول

۰

۰

۰

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۰

۰

۰

 

 

{mospagebreak}

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از پاسارگاد(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

چمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۱۸۵,۳۳۰

۲,۳۰۴

۱۸۷,۶۳۴

 

اردیبهشت

۲۲,۵۱۰

۳,۸۳۲

۲۶,۳۴۲

 

خرداد

۲۰,۶۰۳

۱,۲۰۵

۲۱,۸۰۸

 

جمع

۲۲۸,۴۴۳

۷,۳۴۱

۲۳۵,۷۸۴

 

تیر

۱۲,۴۹۸

۵۲۶

۱۳,۰۲۴

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۱۲,۴۹۸

۵۲۶

۱۳,۰۲۴

 

جمع شش ماهه اول

۲۴۰,۹۴۱

۷,۸۶۷

۲۴۸,۸۰۸

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۲۴۰,۹۴۱

۷,۸۶۷

۲۴۸,۸۰۸

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از نقش رستم(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۶۷,۵۹۷

۱,۰۴۵

۶۸,۶۴۲

 

اردیبهشت

۱۵,۹۹۰

۳,۵۴۴

۱۹,۵۳۴

 

خرداد

۷,۹۱۵

۸۵۸

۸,۷۷۳

 

جمع

۹۱,۵۰۲

۵,۴۴۷

۹۶,۹۴۹

 

تیر

۶,۵۹۸

۵۵۸

۷,۱۵۶

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۶,۵۹۸

۵۵۸

۷,۱۵۶

 

جمع شش ماهه اول

۹۸,۱۰۰

۶,۰۰۵

۱۰۴,۱۰۵

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۹۸,۱۰۰

۶,۰۰۵

۱۰۴,۱۰۵

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از موزه پارس(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۳۱,۱۵۹

۲۶۹

۳۱,۴۲۸

 

اردیبهشت

۱۴,۱۹۶

۵۵۸

۱۴,۷۵۴

 

خرداد

۹,۳۶۴

۱۷۵

۹,۵۳۹

 

جمع

۵۴,۷۱۹

۱,۰۰۲

۵۵,۷۲۱

 

تیر

۳,۴۹۶

۹۱

۳,۵۸۷

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۳,۴۹۶

۹۱

۳,۵۸۷

 

جمع شش ماهه اول

۵۸,۲۱۵

۱,۰۹۳

۵۹,۳۰۸

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۵۸,۲۱۵

۱,۰۹۳

۵۹,۳۰۸

 

 

{mospagebreak}

آمار بازدید کنندگان سالانه از موزه سنگ هفت تنان(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۱۴,۵۲۰

۰

۱۴,۵۲۰

 

اردیبهشت

۵,۸۵۵

۶۱

۵,۹۱۶

 

خرداد

۳,۳۱۷

۰

۳,۳۱۷

 

جمع

۲۳,۶۹۲

۶۱

۲۳,۷۵۳

 

تیر

۲,۱۵۳

۰

۲,۱۵۳

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۲,۱۵۳

۰

۲,۱۵۳

 

جمع شش ماهه اول

۲۵,۸۴۵

۶۱

۲۵,۹۰۶

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۲۵,۸۴۵

۶۱

۲۵,۹۰۶

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۱۵,۴۰۲

۷۶

۱۵,۴۷۸

 

اردیبهشت

۲,۲۷۲

۲۲۱

۲,۴۹۳

 

خرداد

۱,۱۱۱

۴۱

۱,۱۵۲

 

جمع

۱۸,۷۸۵

۳۳۸

۱۹,۱۲۳

 

تیر

۱,۰۳۱

۶

۱,۰۳۷

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۱,۰۳۱

۶

۱,۰۳۷

 

جمع شش ماهه اول

۱۹,۸۱۶

۳۴۴

۲۰,۱۶۰

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۱۹,۸۱۶

۳۴۴

۲۰,۱۶۰

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از بیشاپور(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۲۲,۵۰۷

۲۰۵

۲۲,۷۱۲

 

اردیبهشت

۱,۳۴۳

۷۰۵

۲,۰۴۸

 

خرداد

۳۱۲

۱۴۴

۴۵۶

 

جمع

۲۴,۱۶۲

۱,۰۵۴

۲۵,۲۱۶

 

تیر

۲۲۴

۳۵

۲۵۹

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۲۲۴

۳۵

۲۵۹

 

جمع شش ماهه اول

۲۴,۳۸۶

۱,۰۸۹

۲۵,۴۷۵

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۲۴,۳۸۶

۱,۰۸۹

۲۵,۴۷۵

 

{mospagebreak}

 

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از تنگ چوگان(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۴,۲۵۱

۱۵۷

۴,۴۰۸

 

اردیبهشت

۷۴۶

۴۹۸

۱,۲۴۴

 

خرداد

۶۵۲

۱۲۰

۷۷۲

 

جمع

۵,۶۴۹

۷۷۵

۶,۴۲۴

 

تیر

۴۰۶

۳۳

۴۳۹

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۴۰۶

۳۳

۴۳۹

 

جمع شش ماهه اول

۶,۰۵۵

۸۰۸

۶,۸۶۳

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۶,۰۵۵

۸۰۸

۶,۸۶۳

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از موزه بیشاپور(۱۳۹۲)

ماههای سال

جمع

جمع

جمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۵,۷۶۵

۱۰

۵,۷۷۵

 

اردیبهشت

۷۲۸

۵۰

۷۷۸

 

خرداد

۱۷۶

۲۴

۲۰۰

 

جمع

۶,۶۶۹

۸۴

۶,۷۵۳

 

تیر

۸۳

۴

۸۷

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۸۳

۴

۸۷

 

جمع شش ماهه اول

۶,۷۵۲

۸۸

۶,۸۴۰

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۶,۷۵۲

۸۸

۶,۸۴۰

 

آمار بازدید کنندگان سالانه از موزه آب

ماههای سال

جمع

جمع

چمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۰

۰

۰

 

اردیبهشت

۰

۰

۰

 

خرداد

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

تیر

۰

۰

۰

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه اول

۰

۰

۰

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۰

۰

۰

 

آمار بازدید کنندگان سالانه کل اماکن

ماههای سال

جمع

جمع

چمع

 

داخلئ

خارجئ

کل

 

فروردین

۲,۳۷۲,۴۹۸

۸,۲۳۲

۲,۳۸۰,۷۳۰

 

اردیبهشت

۳۹۸,۲۹۰

۱۷,۸۶۹

۴۱۶,۱۵۹

 

خرداد

۳۱۹,۲۰۲

۶,۳۲۷

۳۲۵,۵۲۹

 

جمع

۳,۰۸۹,۹۹۰

۳۲,۴۲۸

۳,۱۲۲,۴۱۸

 

تیر

۲۰۷,۲۹۱

۳,۱۰۶

۲۱۰,۳۹۷

 

مرداد

۰

۰

۰

 

شهریور

۰

۰

۰

 

جمع

۲۰۷,۲۹۱

۳,۱۰۶

۲۱۰,۳۹۷

 

جمع شش ماهه اول

۳,۲۹۷,۲۸۱

۳۵,۵۳۴

۳,۳۳۲,۸۱۵

 

مهر

۰

۰

۰

 

آبان

۰

۰

۰

 

آذر

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

دی

۰

۰

۰

 

بهمن

۰

۰

۰

 

اسفند

۰

۰

۰

 

جمع

۰

۰

۰

 

جمع شش ماهه دوم

۰

۰

۰

 

جمع کل

۳,۲۹۷,۲۸۱

۳۵,۵۳۴

۳,۳۳۲,۸۱۵