خانه های تاریخی بافت قدیم شیراز


خانه های تاریخی بافت قدیم شیراز

ردیف

نام خانه

روز بازدید

ساعت بازدید

مراقب وقت

۱

خانه اثنی عشر

دوشنبه، چهارشنبه

۱۵:۰۰ به بعد

مهرزاد افتخار لاری

۲

خانه کازرونیان

دوشنبه، سه شنبه

۱۵:۰۰ به بعد

فضل اله خالویی

۳

خانه برکت

دوشنبه، چهارشنبه

۸:۰۰، ۱۴:۰۰

همت علی کاظمی

۴

خانه نصیرالملک

هر روز

۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰

قدرت کاظمی

۵

خانه محتشم

هر روز

۸:۰۰، ۱۴:۰۰

هماهنگی با مسئول ارگ

۶

خانه عابدی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

هماهنگی با مراقب

اکبر هوشیار

۷

خانه عطروش

هر روز

۸:۰۰، ۱۲:۰۰

آقای اباذر

۸

خانه سعادت

هر روز

۸:۳۰، ۱۷:۰۰

شهری زاده

۹

خانه زارع

هر روز

۸:۰۰، ۱۴:۰۰

زینلی

۱۰

خانه صابر

تعطیل

ــ

ــ

۱۱

خانه علمدار

ــ

ــ

خانم علمدار

۱۲

خانه دخانچی

تعطیل

ــ

ــ

۱۳

خانه منطقی نژاد

سه شنبه

۹:۰۰، ۱۲:۰۰

منیاتی

۱۴

خانه افشاریان

در حین مرمت

ــ

ــ

۱۵

خانه تولایی

ــ

ــ

آگهی

۱۶

خانه صالحی

شنبه، یکشنبه

۸:۳۰، ۱۳:۰۰

رحیمی

۱۷

خانه مدرسی

ــ

ــ

ــ

۱۸

خانه توحیدی

هر روز

ــ

خان محمد

۱۹

قبرستان­دارالسلام

ورود آزاد

ــ

هر روز و هر ساعت

۲۰

دیوانخانه قوامی

در حال مرمت

ــ

ــ