۱۰ آبان ۱۳۹۷

ساعت حضور در جلسه و مواد اولیه آزمون زیور آلات سنتی

ساعت حضور در جلسه آزمون زیور آلات سنتی مواد اولیه و وسایل لازم آزمون زیورآلات سنتی
۵ تیر ۱۳۹۷

آزمون و مواد اولیه

  مواد اولیه و ابزار کار آزمون مهر و آبان ۹۷