پایگاه های میراث جهانی در فارس

boxmiras1[1]
boxsana1[1]
boxgard1[1]
boxsarma1[1]
۱۴ تیر ۱۳۹۷

میراث جهانی بیشاپور

        بنیاد پژوهشی پاسارگاد پایگاه پژوهشی تخت جمشید