حوزه مدیرکل

آقای دکتر مصیب امیری، مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس